Arnošt Lustig

Arnošt Lustig - portrét autora

Arnošt Lustig

Narozen: 1926

Zemřel: 2011

Tvorba
Diskuze
obálka knihy
Rok vydání: 2003
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Lustigovy vzpomínky a úvahy o smyslu života, o Bohu, o lidskosti a nelidskosti byly inspirovány otázkami českého novináře. Jsou rozděleny do tří okruhů po osmnácti odpovědích. Prvá osmnáctka obsahuje spisovatelovy vzpomínky na dětství v pražské Libni, na jeho působení jako válečného zpravodaje v Izraeli v roce 1948, na jeho počátky literární i filmové v 60. letech 20. století i na dráhu univerzitního profesora v americkém exilu po roce 1968. Oba další okruhy jsou osobními vzpomínkami na české i světové spisovatele a úvahami o Bohu, životě i smrti. Celá kniha je prodchnuta Lustigovým nejsilnějším zážitkem, zkušeností z holocaustu. Rozdělení knihy na tři osmnáctky vychází z kabaly: číslo osmnáct se v hebrejštině zapisuje písmeny jud (=10) a chet (=8) a čteno pozpátku tvoří slovo "chai", tj. život. Publikace je provázena fotografiemi z Lustigova rodinného archivu a doplněna ediční poznámkou, životopisy nejvýznačnějších zmiňovaných osobností, personálními bibliografiemi A. Lustiga a F. Cingera a personálním rejstříkem.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Životopis českého spisovatele, v němž je mnoho informací související s jeho tvorbou, s jeho vězněním v koncentračních táborech za 2. světové války. Autor vypráví o nejbližší rodině i práci profesora na americké univerzitě.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Kromě vylíčené atmosféry a ponižujících životních podmínek příslušníků PTP, útvaru, kam byli zařazováni vojáci, jimž totalitní režim z nejrůznějších, často bizarních důvodů nedůvěřoval a proto jim během vojenské služby nebyla svěřena do rukou zbraň, je hlavní zápletkou novely setkání několika vojáků s dívkou z místního statku, která prožije několik nocí v jejich ubikaci. Děj rozsáhlé novely probíhá ve dvou psychologických polohách, příběh vojáka, který kvůli této dívce dezertuje, se střídá s příběhem kapitána, který stojí před rozhodnutím, zda dezertéra nechá uvěznit, nebo ho podle příkazu nadřízených zastřelí. Kniha je v tomto vydání poprvé doplněna o pasáže, které byly dříve díky zásahu cenzury vyřazeny.
obálka knihy
Rok vydání: 1966
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 1968
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Francouzka Colette přišla do tábora Auschwitz-Birkenau s rodiči a dvěma sestrami, avšak přežila jediná z celé rodiny díky své kráse. Pracuje v tzv. střižně, kde pod dozorem probírá šatstvo po mrtvých a hledá v něm ukryté peníze a šperky. Pouze milostný vztah se spoluvězněm, kradmá setkání a vzájemné rozhovory jí pomáhají přežít, vydržet ponižování a týrání německého komandanta, užívat drobných výhod, neztrácet nad sebou kontrolu, nevzdávat to. Blíží se však konec války, Němci se chystají tábor likvidovat a tak ani devatenáctiletá "růže z Jericha" neujde krutému osudu... Všechny autorovy romány jsou jeho nepřetržitou výpovědí na podkladu osobních prožitků z ghetta a koncentračních táborů, výpovědí o strašlivém lidském ponížení, o pošlapaných snech, o všudypřítomné, byť marné naději. I tento příběh je takový: kultivovaný, sugestivní, varující. Svědectví napsané mistrovsky, zdánlivě bez emocí, o to účinnější.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
obálka knihy
Rok vydání: 2001
obálka knihy
Rok vydání: 1964
obálka knihy
Rok vydání: 1959
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Téměř všechny povídky se týkají dětí a mladých lidí, kteří v hrůzných válečných podmínkách prožívají těžká léta vlastní puberty. Autor chtěl v povídkách především dosvědčit, že lidská solidarita je silnější než sobectví a zbabělost, k nimž nutí člověka prostředí a doba, a že i zcela morálně zbědovaní chlapci z ghetta jsou ve svém základu krásní a čistí, protože neváhají dát v sázku život za své kamarády.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
obálka knihy
Rok vydání: 2002
Kromě povídek inspirovaných postavením bezmocného jedince v soukolí nelidské mašinérie koncentračních táborů zařadil autor do výběru i řadu povídek, odehrávajících se krátce po válce, v nichž jejich hrdinové doživotně zápasí s tímto traumatizujícím prožitkem. Na základě vlastní neopakovatelné zkušenosti dává svými prózami Lustig nahlédnout do samé podstaty člověka v mezních životních situacích.
obálka knihy
Rok vydání: 1962
Dita Saxová (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1969
Dita Saxová (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2010
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Jednotlivé příspěvky jsou rozčleněny do tří tematických okruhů. Pro první skupinu textů je typická snaha podělit se o osobní postoje (např. ženy, tvůrčí proces, antisemitismus) a životní prožitky (nacistická vyhlazovací politika, emigrace). Druhá skupina příspěvků se věnuje především životu a dílu autorů, kteří svou tvorbou reflektovali obdobnou problematiku (Mňačko, Pavel). Závěrečný tematický okruh prostřednictvím interview mapuje Lustigův názorový vývoj od počátku osmdesátých let po současnost. Pc. X2f2
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 2003
Autor knihu věnuje především vzpomínkám na svého otce, který za války, v době bezprostředního ohrožení židovské komunity, vedl marný boj za záchranu své rodiny, ale také za uchování hrdosti a důstojnosti lidské existence. Široce komponovaný román vznikl rozšířením novely ze sbírky Hořká vůně mandlí a velmi působivě vypovídá o osudech pražských Židů, o antisemitismu a lidské nenávisti, ale také odvaze, solidaritě a vzájemné lásce tváří v tvář smrti.
obálka knihy
Rok vydání: 2001
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Do nového svazku autor přidal i eseje, které již byly uveřejněny v první knize, zde se tedy opakují. Týká se to především těch textů, ve kterých shromáždil vzpomínky a úvahy o svých zážitcích v Osvětimi, Buchenwaldu i úvahy o osudech Židů v Terezíně. Nově jsou zařazeny úvahy o exilu jako údělu spisovatelů, dále vzpomínky na vlastní exil v Americe a zejména úvahy o literatuře, spisovatelích i čtenářích. Jeden z esejů je věnován např. F. Kafkovi.
Esence (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Zastoupené okruhy - např. literatura, židovství, snění, erotika, odvaha, lágr, exil, pomíjivost - vždy s uvedeným literárním - zdrojem připomínají a oživují leitmotivy Lustigovy literární tvorby.
Esperanza (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1963
obálka knihy
Rok vydání: 2010
obálka knihy
Rok vydání: 1968
obálka knihy
Rok vydání: 2002
Kniha je výborem devíti reedicí časopiseckých interview s českým spisovatelem Arnoštem Lustigem z let 1979-2002. Spisovatel v nich sděluje své názory na Spojené státy, v nichž žije od roku 1970 a přednáší jako vysokoškolský učitel tvůrčí psaní (Creative Writing), na Američany a na Čechy, na bezpečnostní problémy Izraele atd. V dalších výpovědích vzpomíná na své spisovatelské kolegy Mňačka a Pavla, na okolnosti vzniku některých svých knížek i filmů, na svůj poválečný život i na Pražské jaro 1968. Hlavní myšlenkou výboru je Lustigovo konstatování, že největším hříchem proti lidskosti je - vedle vraždy - ponížení člověka či celého národa. 20020703 kuhrl X2f2
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Kamarádi (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Na osudech těchto chlapců, umístěných v sirotčinci v pražské Belgické ulici, těžce postižených rasovými zákony v době jejich zostřené citovosti, demonstruje autor svým osobitým způsobem absurditu válečné doby. V citlivě pojednané psychologické rovině pak rozehrává širokou škálu utvářejících se charakterů chlapců, jejichž dětství a dospívání probíhá v nepřirozených podmínkách.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Příběh konfrontuje životní osudy nesympatického hrdiny Ády a jeho přítele, lékaře Gacha, jež formovala zrůdná mašinérie nacistických koncentračních táborů. Srovnání povahového vývoje člověka na okraji společnosti a příslušníka intelektuální elity. Líčení vlivu mocenského tlaku na formování charakteru v období, které ovládá totální bezcennost lidského života. Pc. A1
obálka knihy
Rok vydání: 2016
Kniha dopisů, koncipovaná jako mezerovitá kronika života Arnosta Lustiga a jeho rodiny po odchodu do exilu v roce 1968, přináší jedinečný výběr autentických dokumentů a fotografií vedle původních neupravovaných strojopisů a rukopisů korespondence Arnošta Lustiga a jeho ženy Věry, dcery Evy a syna Pepiho, babičky Terezie, její dcery Hany Hnátové (sestry Arnošta) a dalších příbuzných až po přátele Zdenu a Josefa Škvorecké v Torontu. Korespondence je svědectvím o síle lidských a rodinných pout, lásky a přátelství v těžkých dobách. O slovech vysílaných do dálky, která posilují. Svědectvím o velkých přátelstvích, z nichž jedno, to Arnošta Lustiga a Oty Pavla, nepřervala ani Otova smrt v roce 1973. Arnoštovy dopisy Otovi se ztratily, ale vzpomínky na Otu, které napsal, i vzpomínky dalších přátel snad tuto chybějící korespondenci doplní tak, aby čtenář pochopil, co nejen pro sebe navzájem Arnošt s Otou znamenali. A jak přátelská a rodinná pouta a v minulosti zaslaná slova pomáhají navzdory odloučení, dálce, času a smrti i dnes. Korespondence a vzpomínky jsou rovněž svědectvím o komunistických mocenských a cenzurních praktikách a zásazích do životů jednotlivců a rodin.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Nový autorův román o zelenooké židovské dívce Hance Kaudersové, která dala přednost polnímu bordelu před plynovou komorou, je svědectvím o lidskosti uprostřed nelidského světa. Dívka se vydává za českou árijku, v bordelu je konfrontována s jedním "zlým " a jedním "hodným" Němcem, a s řadou běžných zákazníků z řad vojáků. Přežije a po válce se snaží své hrůzné zážitky sdělit rabínovi, aby vůbec byla schopna znovu žít.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Milostný příběh Gabriely Lágusové a Josefa Reinische, kteří přežívají ze dne na den v Terezíně a čekají každou chvíli na transport. A navzdory veškerému cynismu, jehož jsou schopni, doufají, že právě jim se ona osudná cesta vyhne. Dny i minuty, jež si pro sebe vzájemně vyšetří, světí coby poklady, které je mají provázet v následujícím životě. Kdyby ovšem nějaký následoval... Velmi smutná kniha, plná milostného citu bez naděje ve společnou budoucnost.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Povídka Arnošta Lustiga líčí vztah dvou mladých lidí v podmínkách terezínského ghetta, v okamžicích trvalého ohrožení lidské existence. Druhá povídka mladé autorky vypravuje pohledem šestiletého polského děvčátka příběh vlastní rodiny v předvečer napadení Polska hitlerovským Německem - opuštění Varšavy do blíže nespecifikované židovské diaspory a následně dramatický útěk přes Československo a Rakousko do Švýcarska.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Miláček (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Odehrává se v r. 1948, tedy v období arabsko-izraelské války. Prostřednictvím svých hrdinů dává autor nahlédnout rovněž do málo známých tragických i bizarních skutečností, které první arabsko-izraelskou válku provázely.
Miláček (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1969
obálka knihy
Rok vydání: 1990
obálka knihy
Rok vydání: 1997
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Působivá novela o vzpouře mladé židovské dívky proti nacistické zvůli psaná na základě skutečné události z r. 1943. Český text s jeho anglickým a hebrejským překladem.
Modrý den (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Většina uvedených povídek evokuje atmosféru pronásledování a nepochopitelné krutosti očima těch, kteří v nepřirozených podmínkách prožívají předčasně ukončené dětství. Působivě naznačené příběhy zdůrazňují sílu a touhu po životě uprostřed utrpení a zmaru, která hrdinům pomáhá zachovat si základní etické hodnoty života a především alespoň kousek naděje, že lidská solidarita je silnější než sobectví a zbabělost, k nimž nutí člověka prostředí a doba.
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Mortadej (Úvod)
obálka knihy
Rok vydání: 2007
obálka knihy
Rok vydání: 1961
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Román přibližuje čtenáři charakterový a myšlenkový vývoj hrdiny, který si život dokázal vždy zařídit bez ohledu na druhé co nejpohodlněji. Za první republiky byl hrdina typickým hejskem a příživníkem, za okupace byl sice pro svůj židovský původ vězněn v Terezíně a Osvětimi, ale i tam si našel parazitický způsob existence. Po osvobození brzy vytuší nadcházející změnu poměrů a po roce l948 opouští republiku. V emigraci slíbí pomoc příteli v nouzi, jeho egoismus a zbabělost je však silnější a on přítele nechá na holičkách. Život v Itálii, bez domova a přátel ho nutí zamýšlet se nad minulostí a on se stále hlouběji propadá do deprese a pocitu zmarněného života. Jeho pocity krystalizují při setkání s neznámým člověkem v Římě, v němž na několik dnů nachází přítele. Toto setkání dává autorovi příležitost konfrontovat životní osudy dvou zcela odlišných lidí a zamyslet se nad otázkou základních hodnot v životě člověka.
Na letišti (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2003
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Soubor komentovaných fotografií a citátů dokresluje obrazem životní cestu autora Neslušných povídek a byl vydán jako příloha posledního českého vydání knihy.
obálka knihy
Rok vydání: 2013
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Formou deníkových záznamů dívky, která čeká v Terezíně na transport do vyhlazovacího tábora, líčí autor s maximálním účinkem zápas pudové a nezničitelné naděje mladého člověka s hrůznou skutečností. Dívka využívá své krásy a mládí, aby oddálila odchod do transportu, ale zároveň si je vědoma toho, že kontakt s muži je pro ni zdrojem poučení o světě a lidech, které již nikdy nepozná. Snaží se pochopit hranice dobra a zla v člověku, má potřebu alespoň jednou v životě svobodně jednat i když ví, že za to zaplatí tu nejvyšší cenu.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Kromě základního tématu řeší povídky problémy dospívání a dvě ze tří jsou zasazeny do vzrušených dnů Pražského povstání. Povídka Modrý den vypráví o Němce, která v této době ukrývá prchajícího německého soudce a nakonec rozhodne o smrti své i svého hosta. Dívka s jizvou - dospívající dívka, sirotek popravených rodičů, vychovávaná v říšském duchu, zavraždí vojáka, který ji chce znásilnit. Třetí próza pod názvem Neslušné sny vypráví příběh z pražského povstání, kdy matka marně čeká na dceru, která zahynula v pouličních bojích. Jako doslov je použita na závěr knihy předmluva Josefa Škvoreckého k americkému vydání Neslušných snů.
obálka knihy
Rok vydání: 1963
Noc a den (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1962
obálka knihy
Rok vydání: 1959
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 1966
obálka knihy
Rok vydání: 1959
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Nekončící výpověď Arnošta Lustiga o židovské tragédii opět přivádí na scénu nehrdinské hrdiny, kteří se snaží přežít v mezní situaci a přizpůsobit se nelidskému peklu vyhlazovacích táborů. Některé povídky vyšly už v dřívějších sbírkách, ale i v nových textech se k nám mnohdy vracejí známé postavy. Apokalyptické příběhy podložené vlastní zkušeností plynou z autorova pera zdánlivě střízlivě, zcela bez patosu; o to více jsou lidské, nezapomenutelné a varující.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
obálka knihy
Rok vydání: 2001
V rozhovorech se Arnošt Lustig vyjadřuje ke smyslu svého života a díla. První z rozhovorů se odehrál v roce 1992, druhý v roce 1998. Ústředním tématem obou je především dimenze lidské zkušenosti, zkušenosti dané židovským osudem, která prostupuje celé jeho dílo. Proto učí mladou generaci o tragickém osudu židovského národa, aby včas poznala možná nebezpečí a byla na ně připravena. Další otázky souvisí s hodnotami a posláním literárního díla. Texty odpovědí jsou proloženy fotografiemi Petry Růžičkové, které lyricky odrážejí proměny ve spisovatelově výrazu. 19.11.2001 X2f2 hladkai
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Lustig se ve svých prózách dělí se čtenářem o svou vlastní, zkušeností potvrzenou víru, že lidskost a lidská solidarita nezaniká ani v nejhorších dobách a je silnější než sobectví a zbabělost, k nimž nutí člověka prostředí a doba. Vyprávějí o lidech, kteří si i v děsivých životních podmínkách dokázali zachovat svou lidskou důstojnost a víru v základní lidské hodnoty. Některé zachycují mládí, zmrzačené v podmínkách ghetta, jiné velikost lásky tváří v tvář hrůze očekávaného transportu a některé otevřenou vzpouru proti násilí, všechny pak sugestivně líčí běžný život v podmínkách koncentráků, přičemž neokázale oslavují člověka, deptaného, ale žijícího nadějí, že na světě nemůže trvale převládat zlo a násilí.
obálka knihy
Rok vydání: 1998
V povídce Potopa je popsáno mučení rabína sadistickými příslušníky SS před očima zastrašených vězňů. Novela Lea z Leuwardenu je vzpomínkou na milostný prožitek před transportem. Enzo - židovská povídka vypráví o významu vzpomínek na válečné utrpení těch, kteří přežili.
obálka knihy
Rok vydání: 2003
Český spisovatel Arnošt Lustig vzpomíná na dva své nejbližší přátele - na Ludvíka Aškenazyho a na Otu Pavla. Líčí jejich společné debaty o poslání literatury, o jejich vlastní literární tvorbě, o židovství, antisemitismu, nacismu i komunismu. Hlavním předmětem vzpomínek jsou však životní osudy rodiny Pavlových-Popperových v letech 1938-1973. V poslední kapitole autor popisuje okolnosti náhlého vzplanutí Pavlovy choroby. Vzpomínky jsou psány velice čtivě, občas jsou proloženy Pavlovými dopisy Lustigovi i anekdotami. Lustigovy vzpomínky jsou doplněny studií českého literárního teoretika Františka Cingera o životě a díle Oty Pavla. 20030523 kuhrl X2f; X1c4
obálka knihy
Rok vydání: 2010
obálka knihy
Rok vydání: 2006
obálka knihy
Rok vydání: 2010
O ženách (Dotazovaný)
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Významný spisovatel se vyznává ze svého vztahu k ženám. Vzpomíná na ženy svého života. Opěvuje ženy jako sestry, matky, manželky a milenky. Vzpomíná na statečnost těch, které poznal v koncentračním táboře. Na jejich odvahu, která ho posilovala pro celý život. Zamýšlí se nad ženou jako inspirací v literatuře. Rozmlouvá o síle lásky a jejím významu pro život.
Porgess (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Pro dceřinu ideu vydat společnou knihu povídek vybral autor své dvě rané práce, které patří k vrcholu jeho tvorby: "Poslední den ohňů" a "Chvíle hned po ránu". Zpracovává v nich své "základní" téma: obyčejné, zdánlivě nehrdinské lidské charaktery lidí prakticky bezbranných konfrontované s mezní životní situací - a osvědčující se v ní - zde příběhy nedospělých chlapců: během povstání ve Varšavském ghehu a během pražského povstání, po návratu z koncentráku, na zdánlivém konci utrpení. Působivosti autor dosahuje střízlivou dramatičností a zejména věcností, s níž drastické, lidsky nepředstavitelné a nesdělitelné situace líčí jako každodenní, běžnou zkušenost. Texty dcery Evy mají s otcovým psaním společné to, že jsou také do jisté míry autobiografické. V obou povídkách se řeší dlouholetý nedořešený a nedořečený vztah galeristky Chavy ke staršímu umělci, malíři Chaimovi. Protagonisté vedou dlouhé hluboké dialogy plné oduševnělých básnivých přirovnání, metafor a šifer, i vnitřní monology o tom, jak se od sebe nemohou odpoutat, ani zůstat spolu. Působivost těchto textů je poněkud sporná. Papírová hlubokomyslnost dialogů až k samé hranici srozumitelnosti ztěžuje čitelnost, z textu je také poznatelné, že se autorka s češtinou pouze setkává ("Spolkl naprázdno." "průřez sochami Chaima", "Zlatá ústa" (místo "zlatá slova" - apod... ), výraznější redaktorská práce by tak textům rozhodně prospěla...
obálka knihy
Rok vydání: 2010
Autor v této knize patrně poprvé opustil téma holocaustu a zachytil v ní strastiplný příběh ženy, která 27. května 1942 projížděla tramvajovou linkou v pražských Kobylisích, v místě, kde byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V Marii Navarové se probudí instinkt ošetřovatelky, vidí před sebou těžce zraněného člověka a bez ohledu na to, kdo je a čím je, mu spěchá okamžitě na pomoc. Teprve později si uvědomí, že poskytla službu muži, který proslul v období druhé světové války jako kat českého národa. Marie se třikrát kvůli tomuto okamžiku ocitá před soudem. Nejprve před nacistickým, poté těsně poválečným a nakonec před komunistickým. Během pouhých deseti let je její případ posuzován vždy z jiných úhlů pohledu a především podle v dané době platných ideologických hledisek. Za války je soudem poslána (a to i vzhledem k její významné odbojové činnosti) do terezínské pevnosti, ve druhém přelíčení je osvobozena, ve třetím je opět odsouzena, tentokrát k osmi letům těžkého žaláře. Druhou významnou postavou románu je pak Navarové právní zástupce a obhájce Jan Novák, který ji ve všech procesech zastupoval a hájil.
Propast (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Dvacetiletý vojín se během zimního vojenského cvičení v 50.letech zřítí do propasti. Během krátkého časového úseku jeho pádu mu probíhá hlavou celý jeho životní příběh, poznamenaný válkou, pobytem v koncentračním táboře, ztrátou rodiny.
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Dvacetiletý vojín se během zimního vojenského cvičení v 50.letech zřítí do propasti. Během krátkého časového úseku jeho pádu mu probíhá hlavou celý jeho životní příběh, poznamenaný válkou, pobytem v koncentračním táboře, ztrátou rodiny.
obálka knihy
Rok vydání: 1961
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Výprava do hlubin Lustigovy duše - tak by se také dala nazvat kniha rozhovorů Karla Hvížďaly s českým spisovatelem, které vznikaly od dubna do srpna 2010. Nejsou to obecné soudy o lidských hodnotách, neboť každá odpověď je spíše příběhem, námětem na další Lustigovu povídku. Spisovatel na sebe prozrazuje mnohé, stejně tak, jako mistrně maluje portréty svých nejbližších přátel - Oty Pavla, Ludvíka Aškenázyho a dalších. Záměrně utíká od otázek, které vyžadují nějaké zobecnění. Na to je Lustig příliš moudrý, než aby tak činil, byť je mu už 84 let. Proto ho musí tolikrát Hvížďala nabádat: Tachles Lustig, K věci, Arnošte. I proto je knížka tolik k věci.
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Druhá část autorovy trilogie o židovských ženách. Věčná Lustigova témata - žena a válka - se umně prolínají i v tomto textu - vzpomínce na jeho milostné vzplanutí na pozadí tragického osudu židovské komunity, v absurdním a krutém terezínském prostředí. Setkání autora s německo-židovskou prostitutkou dostává v očích vzpomínajícího spisovatele osudové rozměry. S vědomím neodvratně tragického konce většiny zúčastněných tohoto minidramatu našel v osobě Tangy nejen objekt svých erotických představ i činů, ale i inspiraci k hledání sebe sama, k moralistickým a filozofickým úvahám, podaným ovšem bez patosu, útržkovitě a spíše s odkazem na nenahraditelnost prožitku v konkrétním čase a místě než s aspirací na jakési obecné pravdy. 20001106 Nejedlyv
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Další z částí volného cyklu Židovská trilogie je příběhem krátké lásky mladíka a prostitutky ve vězení terezínského ghetta.
obálka knihy
Rok vydání: 2002
Hrdina Vili Feld byl za první republiky typickým návštěvníkem společenských salónů a svůj život si uměl zařídit co nejpohodlněji. S příchodem nacistů se jeho život prudce změnil: jako Žid byl vězněn v Terezíně a později v Osvětimi. Po návratu se marně snaží zapomenout na otřesné zážitky z tábora a navázat na předválečný životní styl. Děsí se ztráty jistot svého bývalého světa a po únoru 1948 se rozhodne pro emigraci v naději, že minulost nechá za sebou. Pobyt v Itálii, kam odešel, ho ale přivádí k pocitu zoufalství a promarněného života.
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 2009
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Volně navazující dialogy dcery a otce vznikaly na různých na místech, z nichž některá jsou osudově spjata s Lustigovým životem. Spisovatel s humorem sobě vlastním přibližuje svůj dramatický životní příběh (dětství, roky strávené v koncentračních táborech, zážitky z konce války, počátky spisovatelské dráhy či dobu emigrace po roce 1968). Námětem rozhovoru je i česká literatura, vlastní rodina, židovství a vzpomínky na celoživotní přátelství (např. se spisovatelem Otou Pavlem). Součástí knihy i filmu jsou promluvy českých osobností, které odpovídají na otázku, kým pro ně je Arnošt Lustig. - Dokumentární film je obsažen na přiloženém DVD.
obálka knihy
Rok vydání: 1996
obálka knihy
Rok vydání: 1959
Vlny v řece (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1964
Zasvěcení (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2009
V této knize autor poněkud potlačuje své celoživotní téma holocaustu a věnuje se otázkám citového a sexuálního zrání mladého Richarda Ludviga, citlivého chlapce, osaměle zápasícího se zmatky dospívání. Od prvních kradmých erotických zkušeností se sledováním milostného aktu mezi primitivním kočím a prostitutkou prochází zjitřeným obdobím od úvah o tělesné lásce až k pochopení souvislosti mezi sexem a láskou. Od myšlenek a zvědavosti dospívá pak hrdina ke své první milostné zkušenosti. V tísnivých letech okupace sám na sobě bolestně poznává, že láska i sex jsou způsoby, jimiž se lidé brání smrti a zmaru. Kromě působivého psychologického příběhu dospívání se prózy vyznačují velmi dobře zachycenou dobovou atmosférou pražské periferie.
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Monografie Dany Emingerové, české novinářky a spisovatelky, představuje lekce tvůrčího psaní pro začínající, mnohdy i pokročilejší spisovatele, které vedl v roce 2006 Arnošt Lustig v Divadle Dobeška. Uvedeného kurzu se účastnilo několik spisovatelů a novinářů, kteří se kriticky rozhodli, že o svém řemesle možná neví dosti. Dostalo se jim té mimořádné cti, že je učila stávající literární legenda. Kniha vypráví o lekcích tvůrčího psaní, světové literatuře, především o Arnoštu Lustigovi tak trochu jinak, o těch, kteří se kurzů účastnili a jejichž literární texty jsou v publikaci obsaženy. Autorka knihy, Dana Emingerová, převzala vedení kurzů tvůrčího psaní po Arnoštu Lustigovi. Naplňuje tak jeden z odkazů nedávno zesnulého velkého spisovatele. Přítomné stránky jsou vzájemným vyznáním moudrých a citlivých lidí.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Oba hrdinové se potkávají v Terezíně, čtrnáctiletý Ludvík je v táboře již dva roky, když přichází se svými rodiči dvanáctiletá Markétka. Ludvík se v táboře vyzná, ví, co je důležité pro přežití. Přivydělává si jako metař nebo vozí mrtvé, ale hlavně působí jako nosič kufrů, které vykrádá. Během času se naučil odhadnout zavazadla i jejich majitele a tak vykrádá kufry těch bohatších, kteří ztrátu tolik nepocítí. Je sirotek, který do tábora přišel z dětského domova a tak ví, že si člověk některá pravidla musí stanovit sám. S příchodem Markétky se ve smutném světě zdecimovaných dospělých potkává poprvé v životě s láskou a na chvíli je pro ni i ochoten přestat krást. Dívka se zde naopak rychle poučí, že morální hodnoty, které si přinesla ze světa za zdmi koncentráku tady neplatí, že jediné, co je důležité, je přežít, a věří, že Ludvík si vždycky bude vědět rady. Na neúprosný mechanismus vražedného systému Ludvíkovy zkušenosti ale nestačí.
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Jednotlivé kapitoly, řazené tematicky nebo časově, zachycují buď životní etapu, nebo okolnosti vzniku knihy či povídky - dokreslené dobovým svědectvím nebo citacemi z publikovaných i nepublikovaných textů z pozůstalosti. Součástí typicky dárkové knížky jsou barevné fotografie řeky Berounky ve všech jejích proměnách.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Autor zvolil úsporný až strohý popis, aby vylíčil celý svůj život od děství až do současnosti. Své dětství označuje za šťastné, i když pocházel z velice chudé židovské rodiny. Komentuje způsob života své rodiny, rodiče má velice rád i když je z líčení patrné, že malý Arnošt nebyl rozmazlován, tak období dětství a raného mládí je pro něho dobou štěstí. Přechází pak k popisu situace židů v protektorátu; zlomem je transport celé rodiny do koncentračního tábora. Mladý Lustig začínal v Terezíně, ale prošel také Osvětimí, Buchenwaldem a částečně i Dachau. Osvětim popisuje jen krátce - vysvětluje, že nikdy nebylo na světě takové peklo, jako v Osvětimi. Podařilo se mu koncentrační tábory přežít a po válce se vrátit zpět do Československa. Pak už líčí svůj poválečný život a později i žití v exilu, až do opětovného návratu zpět do vlasti, kterou velice miluje.
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele