Jaroslava Janáčková

Jaroslava Janáčková - portrét autora

Jaroslava Janáčková

Narozen: 1930

Tvorba
Diskuze
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1975
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Zahrnuje prózy převážně autobiografického ladění, začátek je ve znamení humoresek a drobných satir, které pak přecházejí do delších útvarů jimiž mapuje nejdůležitější události svého života. Řada těchto próz je inspirována zážitky z ruského zajetí a z doby, kdy vstoupil do ruské armády. Kb
Básně (Sestavil, Úvod)
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Soubor studií na němž autorka, významná literární historička, pracovala více než deset let. Vedle interpretace knih jako je např. Babička nebo Divá Bára, se autorka tentokrát dostává i k drobnějším prózám.
České humoresky (Sestavil, Doslov)
obálka knihy
Rok vydání: 1983
obálka knihy
Rok vydání: 1967
obálka knihy
Rok vydání: 1988
Zahrnuje ukázky z teoretických prací, prózy, poezie a v průběhu českých dějin od r. 1468 přes národní obrození až do současnosti. Jako výtvarný doprovod jsou použita díla moderních českých malířů, grafiků a ilustrátorů.
obálka knihy
Rok vydání: 1978
obálka knihy
Rok vydání: 1984
Darina (Úvod)
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1979
Divá Bára a jiné dívky na útěku (Sestavil, Doslov, Editor)
obálka knihy
Rok vydání: 2012
V klasické povídce "Divá Bára" vypráví Němcová příběh chudé, ale i nebojácné dívky, která svou výbušnou povahou dokáže změnit ustálený a zdánlivě klidný tok života na malé vesnici. Bára svým jednáním pomůže nejen blízké kamarádce, ale i jí samotné se podaří překonat dobové předsudky, zpřetrhat vazby s rodnou obcí a definitivně ji opustit. V próze "Dobrý člověk" sledujeme zase osudy Madly z Jesenice, která prchá vozem, řízeným postarším formanem Hájkem, před hrozbou nuceného sňatku do Vídně. Stejně jako Bára projevuje i Madla dostatek odvahy, navíc však však pro svůj čin nalezne u Hájka plné pochopení. Mezi oběma protagonisty vznikne důvěrné přátelství, které se později promění v pevný citový vztah. Podobně nachází lásku i pražský advokát Bohuš Sokol, jenž při letním pobytu na Slovensku za prudké bouře zabloudí do "chyže pod horami", kde se ho, promoklého a vyčerpaného, ujme jeho budoucí nevěsta. "Cesta z pouti" vypráví o strastiplném putování mladé Verunky z pražského do klatovského kraje a celý svazek uzavírá reflexe "Čtyry doby", v níž autorka vzdoruje a bouří se proti tehdejším společenským konvencím i proti svému údělu, jenž ji nutí být neustále na cestách a stěhovat se z jednoho místa na druhé.
Epické zpěvy (Sestavil, Úvod)
obálka knihy
Rok vydání: 1988
obálka knihy
Rok vydání: 1970
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Hrdina je typickým představitelem dekadentních proudů sklonku 19. stol. V Čechách ho ubíjí malost a přízemnost poměrů, utíká do služby u námořního vojska, kam ho zavedla touha po cizích krajích, ale návrat domů ho naplní trpkostí. Při souboji, kdy hájí svou vlast, je těžce zraněn a jako rekonvalescent odjíždí do Itálie. Před smrtí tam nalezne čistou lásku, ale obavy o osud rodné země naplňují jeho poslední chvíle tragickým neklidem. 04.03.1997
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Výbor z korespondence zahrnuje listy psané v posledním desetiletí života adresátům, kteří v životě spisovatelky hráli podstatnou roli.
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1984
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1973
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1973
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Svazek obsahuje výbor z kratších statí přední literární historičky a editorky. Texty byly publikovány v obtížně dostupných časopisech nebo sbornících, některé příspěvky jsou zde otištěny poprvé. Knížka přináší interpretace děl českých spisovatelů devatenáctého století, v menší míře jsou zastoupeni i literáti století dvacátého. Vybrané příklady poukazují k metodologickým otázkám, jimiž se autorka ve své práci literární historičky zabývala (literární kritika, čtenářství, genologie, ohlasy literárních děl, vztahy české literatury k literatuře světové apod.). Z autorů, jimž Janáčková věnovala svou pozornost, jmenujme např. Erbena, Nerudu, Čelakovského, Klostermanna, Němcovou, Jiráska či Seiferta.
obálka knihy
Rok vydání: 1989
Obrázky (Sestavil, Úvod)
obálka knihy
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1988
obálka knihy
Rok vydání: 1977
Autor líčí život politických vězňů a jejich marný boj dostat se na svobodu za bachovské éry po r. 1848. Věznice a jejich obyvatele přirovnává k živým hrobům.
Peklo (Úvod)
obálka knihy
Rok vydání: 1981
obálka knihy
Rok vydání: 1976
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Upřímnost a čistá láska děvčete nakonec probudí lepší stránky chlapcovi povahy, donutí ho skoncovat s lehkomyslným životem a snažit se vybudovat si solidní existenci, která by mu dovolila založit rodinu.
Povídky z hor (Sestavil, Úvod)
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Geneze Babičky se velmi zevrubně zabývá všemi okolnostmi, za nichž proslulé dílo vznikalo. A to od životních a společenských souvislostí, přes korespondenci a vztahy s přáteli. Vychází ze skutečnosti, že text takových dimenzí, jako je Babička, nemohl vytrysknout z jednorázového vnuknutí geniální, utrápené ženy. Profesorka Janáčková objevně analyzuje podstatné dostupné prameny, hledá v jednotlivých vrstvách díla, aby odhalila fascinujícím způsobem, jak skutečně byla Babička tvořena, čím byla inspirována nejvíce. Velice podstatným způsobem se monografie zabývá řadou národopisných poznatků, pověstí či příběhů zařazených do Babičky, a to včetně paralel a protiv (viz: Erbenova Věštkyně), vlastním životem díla jako takového, prvním překladem a dále vesnickou povídkou z hlediska žánru. Přílohy doplňují práci po stránce etnografické a bibliografické. 12.7.2002 X2e hladkai
Půlpáni a čtvrtpáni (Sestavil, Úvod)
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Opět můžeme číst srdce i duši drásající dopisy. Tentokrát jsou však podrobeny analýze jazykové, zasazené do doby, ve které je autorka psala a jakým jazykem je psala (německy, slovensky). Dopis, velmi intimní písemná komunikace, bude v odkazu této spisovatelky hrát vždy významnou roli, resp. je podstatnou součástí jejího celoživotního díla.
obálka knihy
Rok vydání: 1986
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Romaneta (Doslov)
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Společným rysem všech pěti chronologicky seřazených povídek je logické rozuzlení tajemných, zdánlivě nepochopitelných jevů a jejich závěrečné logické, reálné vysvětlení. Ať již jde o tajemství obrazu sv. Xaveria v Mikulášském kostele, přízrak ukřižované dívky v hradčanské Loretě, podivný příběh ze starého Smíchova či eskamotérství kolem oživené mrtvoly důstojníka z bitvy u Hradce Králové, všechny příběhy spojuje dovedně vygradovaná atmosféra tajemna, dekadentní úzkosti a osudovosti.
Romaneta (Sestavil)
obálka knihy
Rok vydání: 1997
obálka knihy
Rok vydání: 2010
Autor, tvůrce specifického prazaického žánru - romaneta, se představuje prostřednictvím osobní korespondence z let 1867 až 1892. Kniha je rozdělena do tří částí. Nejprve poznáme počátky Arbesovy kariéry, kdy na rodném Smíchově po uzavření sňatku z lásky získává stálé místo u novin, dále sledujeme jeho pobyt v českolipském vězení, ze kterého udržuje písemný kontakt s rodinou i s přáteli a v závěru publikace vystupuje v roli nekorunovaného, ale uznávaného krále pražské bohémy, která se schází pod jménem Mahábhárata v malostranském pivovaru U sv. Tomáše. Publikace je doplněna mapami, fotografiemi i ilustracemi.
obálka knihy
Rok vydání: 1989
Kniha je výrazem prohloubeného pohledu na jednu důležitou otázku tohoto časového období, totiž na problém záměrného stylového úsilí jako příznaku doby. Próza i román v tomto období chce být vážným uměleckým hlasem, překonává empiricky založený a empiricky omezený realismus a hledá různými cestami nová řešení, ať s důrazem na vlastní prožitek, ať s využitím impulsů impresionismu. Tyto studie z historické poetiky výrazně přesahují horizont literatury, jsou významným obrazem oné kulturní epochy. 17.5.2002 hladkai
obálka knihy
Rok vydání: 1985
obálka knihy
Rok vydání: 1990
Dopisy jsou sestaveny do 5 odd., které odpovídají důležitým životním obdobím a jsou doplněny vzpomínkami přátel. Sestavovatelka se soustřeďuje především na denní starosti, dopisy matce, první lásce, manželce a příbuzným.
obálka knihy
Rok vydání: 1995
V těchto zprostředkovaných memoárech se autor vrací k svému seznámení s pokladní v hotelu Paříž, k jejich svatbě a začátcích společného života na periferii v Libni, ve studeném pavlačovém domě v ulici Na hrázi. Svatby v domě mají tvar novely, komponované jako mírně ironická parodie na ženskou četbu a podané jako osobní výpověď Hrabalovy ženy.
obálka knihy
Rok vydání: 1978
obálka knihy
Rok vydání: 1985
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1987
Věčné lidské problémy jsou ve 3 prózách pozadím pro vyslovení autorova soucitu s trpícími a tápajícími, jeho světonázoru i prostředkem k aktualizaci křesťanského mýtu. Kniha je doplněna 3 málo známými prózami z posledního desetiletí aut. tvorby. 2.05.1987 Kr.
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Povídky byly inspirovány autorčinými národopisnými studiemi v Budislavi a Kamenném Sedlišti, kam se v devadesátých letech 19. století opakovaně vracela. Jejich záměrem a cílem bylo představit čtenáři nejen těžký úděl vesnické ženy, ale hlavně seznámit se svéráznou krajovou kulturou a mizejícím místním nářečím, originálním krojem, a v neposlední řadě i s půvabnou okolní krajinou. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Vzpomínkové texty zachycují tradiční tvář Šumavy, kterou Karel Klostermann zažil ve svém dětství, při prázdninových pobytech, v mládí i později, v období životní zralosti. Svazek obsahuje část a úryvky z autorovy knihy Prázdniny na Šumavě, úryvek z knihy Básník Šumavy a šest autobiograficky laděných Klostermannových časopiseckých článků. Doplněno obrazovou přílohou, která zachycuje autora, členy jeho rodiny či místa, která Klostermann navštěvoval.
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Idylický obrázek má romanticky seskupený děj kolem faráře Stehlíka a učitelského pomocníka Čermáka, jehož láska k farářově schovance musí projít mnoha intrikami a překážkami, než dojde svého cíle.
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1980
obálka knihy
Rok vydání: 1993
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele