Ludvík Kundera

Ludvík Kundera - portrét autora

Ludvík Kundera

Narozen: 1920

Zemřel: 2010

Tvorba
Diskuze
Abraham Abt (Úvod)
obálka knihy
Rok vydání: 1994
A co? (Doslov)
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Halasův posmrtně vydaný soubor, do něhož je zařazeno pouze čtrnáct básní, vznikal pravděpodobně v letech 1945-1949. Celá sbírka pak byla komponována autorovou charakteristickou tvůrčí metodou, v níž jednotlivé verše jsou složeny jako montáž určitých slov, citací a výroků, zároveň se však formálně i významově odlišují. Pro Halase se dále stává jedním ze základních jazykových prostředků oxymóron, jenž mu umožňuje zvýšit vnitřní napětí textů i poukázat na tehdejší dobové souvislosti a rozpory. Neboť básník Halas si již plně uvědomuje, jak drasticky se mění vzhledem k nástupu nového režimu vztah člověka ke svobodě i k umění a zcela nekompromisně ho odmítá: "Nechci být masem vzduchu okolo / jak se to líbí jim / nechci být kůlem vyhlášek / veřejným míněním / nechci být nápovědou co polyká jen prach / těch jejich komedií / hraných na márách".
A co? (Doslov, Editor)
obálka knihy
Rok vydání: 1957
obálka knihy
Rok vydání: 2007
obálka knihy
Rok vydání: 1979
obálka knihy
Rok vydání: 1962
Básně (Sestavil, Úvod, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1996
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Autor, jehož tvorbu výrazně ovlivnila poezie Vladimíra Holana, zasahuje ve svých verších hned do několika tématických oblastí. Dokáže zachytit motivy lásky, ústící někdy až do tragických point, a to se smyslem pro vnitřní napětí i úsporným, sevřeným stylem. Slíva také do středu svého zájmu často posouvá obraz krajů, jimiž prochází během svého života. Láká ho především ztvárnit jejich atmosféru s prchavým závanem věčnosti či zamyslet se nad obrazy, jež jsou vytvářeny díky proměnám přírody a svou jedinečností dosahují u básníka až mystického vytržení. Po formální stránce pak nalezneme ve Slívových básních i prvky elegického nápěvu, v němž ožívají vzpomínky na dětství či na věci dávno minulé, ve kterých zaujímá přední místo i autorova rodová historie.
Brecht (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1998
Monografie věnovaná zejména Brechtově divadelní tvorbě a českým překladům a inscenacím jeho her.
obálka knihy
Rok vydání: 1944
Chameleon (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1987
Cokoli proměnlivého (Ilustrátor)
obálka knihy
Rok vydání: 1997
obálka knihy
Rok vydání: 2008
obálka knihy
Rok vydání: 2003
František Halas proslul v české literatuře jako tvůrce meditativní, existenciálně laděné i společenské poezie a stal se tak jedním z nejvýraznějších představitelů básnické tvorby 30. a 40. let minulého století. Jeho hlavními tématy se stávají motivy smutku, smrti a prázdnoty, které ztvárňuje většinou přerývanými, rytmicky nepravidelnými verši. Halas však dokázal zpracovat i motivy dětství, zabýval se i otázkou smyslu lidské existence a dokázal reagovat i na společenské a politické události. Jeho dílo v sobě nese tragický životní pocit člověka, který je vržen do situací, v nichž se jen velmi těžko může bránit. Základní motivy své tvorby však dokázal vyjádřit a zachytit přesvědčivou básnickou interpretací, takže i z tohoto důvodu se jeho verše staly jedním z vrcholů české meziválečné poezie. šink
Dopisy (Editor)
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Do výboru byly zařazeny veškeré texty dopisů, které byly určující pro Halasovo básnické směřování. Odrážejí jeho duchovní zájmy, přátelské vztahy, ale i okolnosti vzniku básnických sbírek, překladů, bibliografií a celou řadu méně významných literárních aktivit. Dopisy pozoruhodně dokumentují složitou osobnost básníka na rozhraní času. Do výboru je zařazeno 769 dopisů, z nichž devět desetin dosud nebylo zveřejněno. Jako pisatel byl Halas nebohémsky svědomitý. Tento výbor neobsahuje Halasovy dopisy jeho pozdější ženě Věře Rejlové. V raném období převažuje korespondence se Seifertem, Černíkem, Mahenem a Václavkem. V 30. letech převažují dopisy Hrubínovi, Holanovi, Stehlíkovi, Zahradníčkovi a otevřený pověstný dopis Neumannovi. Korespondence 40. let dává tušit kolika sanatorii básník putuje a přes složitost času udržuje písemný kontakt s přáteli. hladkai X1c4 12.1.2002
Duše Brna (Editor)
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Final rondi (Doslov)
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 1967
obálka knihy
Rok vydání: 1999
obálka knihy
Rok vydání: 1953
obálka knihy
Rok vydání: 1994
Hlad (Editor)
obálka knihy
Rok vydání: 1966
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Autobiografický román spisovatele-sochaře vypráví o jeho zajímavém životním osudu od války až do 60. let.
Hruden (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1985
Imagena (Editor)
obálka knihy
Rok vydání: 1971
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Tato báseň v próze napsaná výsostnými jazykovými prostředky a opěvující jistoty a krásy domova, patří mezi klenoty české poezie. šink
Kam létají labutě (Ilustrátor)
obálka knihy
Rok vydání: 1970
obálka knihy
Rok vydání: 2010
Deníkové záznamy Františka Valoucha představují letmé vzpomínky, sny, glosy, útržky rozhovorů, úvahy a kritická zamyšlení nad čtenou literaturou, i nad tím, co přinášel denní tisk, pohledy na literární scénu. Zvláštní oddíl tvoří pak výňatky z rozhovorů a korespondence s Ludvíkem Kunderou, který inspiroval výtvarné kreace zařazené do souboru (28 ilustrací). Texty mají pouze obecnou časovou posloupnost, každý záznam nese charakteristický, vypovídající název (Montaigne, Řečiště, Spisovatel a knihy, Obraz a pravda, Ingresův plakát, Havel a Klaus - český úděl?, Pře o čas). Autor chápe:.." deník jako žánr, který se den ze dne stále znovu rodí, svým stylem i výběrovým postupem je těsně spojen s osobou pisatele, ale zároveň proti němu snáší řadu obvinění.... psaní deníku má své imanentní zákony, ale na druhé straně je to tak trochu bludiště, které nemá směrovky, ale popraskaná zrcadla.." /S.5./
obálka knihy
Rok vydání: 1963
obálka knihy
Rok vydání: 1998
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Filmový scénář vytvořený podle známé hry Alfreda Jarryho s exkurzem do divadelní historie od dramatika L.Kundery
obálka knihy
Rok vydání: 2009
obálka knihy
Rok vydání: 2001
obálka knihy
Rok vydání: 2006
obálka knihy
Rok vydání: 1962
obálka knihy
Rok vydání: 1990
obálka knihy
Rok vydání: 2000
obálka knihy
Rok vydání: 1968
Meziválečný muž (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1988
obálka knihy
Rok vydání: 2004
V Kunderových básních z této doby dominuje na jedné straně jeho racionální vztah ke skutečnosti, na druhé se u něho projevuje silný smysl pro jazykové experimenty. V uvedených sbírkách tak nalezneme nejrůznější kompoziční záběry, jež jsou "podminovány" složitou strukturou textů, takže jejich dokonalé pochopení či rozšifrování není často jednoduché. S autorovými svébytnými poetickými formami koresponduje i široký výběr námětů, jimiž zároveň přesvědčivě dokazuje i intelektuální rozměr své tvorby. V jednotlivých sbírkách totiž nalezneme například témata vztahující se k české mluvnici, jindy zase Kundera neopakovatelně zachycuje normalizační atmosféru nebo se pokouší o historické exkurze.
obálka knihy
Rok vydání: 1999
První tři prozaické celky spojuje surrealistické východisko a motiv snu jako jeho klíčový pojem. V průběhu času prochází proměnou nejen tematika, ale i jazykotvorné prvky a celá větná skladba. Experimentování se přesouvá k dramatickým textům rozličného druhu, k dialogům, k povídce, pohádce, pamfletu apod. V 80. letech komentuje autor knihu fotografií Viléma Reichmanna cyklem esejů o umělcích Českomoravské vysočiny a konečně v 90. letech vzniká cyklus momentek z měst, která autor navštívil. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 1997
Nežert (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1963
obálka knihy
Rok vydání: 2004
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 1967
obálka knihy
Rok vydání: 2003
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Po edicích výborů poezie z minulých desetiletí přichází autor s takřka aktuálními verši. Při vědomí těla, "jež chátrá", i pohledu do vlastní tvorby jako "do antikvariátu", čtenáři opět připravil setkání s hutnou obrazností, delikátním ohýbáním češtiny i s vůní oblíbeného čaje. Knížka je živým příkladem toho nejcennějšího z české poezie 20. století.
obálka knihy
Rok vydání: 1964
obálka knihy
Rok vydání: 1992
Palmström (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Autor používá obrazů a obratů, které má člověk často na mysli i na jazyku, aniž jim věnuje pozornost. Groteskní básně mají čtenáře vylákat z vyprahlých konvenčních pěšinek literatury na dobrodružné výpravy za neobvyklými shluky představ a slov, ležících u samé cesty každodenního myšlení a řeči. Kb
Piju čaj (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2003
obálka knihy
Rok vydání: 1990
Potopa (Sestavil, Úvod)
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Hněvivě líčí ponurou vizi potopy, v níž zaniká celá jedna epocha lidstva. Pro Halase je potopou právě probíhající 2.světová válka, která ho zároveň inspiruje k obrazu nového světa, v němž by již každá taková katastrofa měla být vyloučena. Skladba je napsána typickým rukopisem, v němž jsou navíc zdůrazněny určité vulgarismy, v tomto případě funkční a opodstatněné. šink
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Gottfried Benn byl především básník a nezapře to ani v této své novele. Ptolemaiovec je spíše jakousi dlouhou básní bez veršů, jakýmsi otevřením duše básníka a lékaře, plným odkazů na antickou i orientální filozofii, metafor a dějových skoků, originálně vyjádřených pocitů životního rozčarování přecházejícího v nelítostný sarkasmus a z toho všeho plynoucí naprosté neúcty k zavedeným literárním postupům. Poválečný Berlín jako místo děje, hladový a v troskách, jen umocňuje až mystické vyznění díla. 20000403 Nejedlyv
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Činnost a umělecké aktivity členů Sdružení Q na poli knižní tvorby a kultury.
Řečiště (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 2005
obálka knihy
Rok vydání: 1963
Šebestián ve snu (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 2008
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2006
obálka knihy
Rok vydání: 1966
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 1981
Umbra vitae (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Heym psal své verše již na počátku 20.století a již tehdy dokázal neopakovatelně zachytit drsnou a pochmurnou atmosféru velkoměsta. Básně jsou zabydleny lidmi z periférie, nemocnými, mrzáky, žebráky či sebevrahy, objevuje se zde často prostředí nemocnic či márnic, válečné obrazy a pocity samoty a šílenství. Heymovo vidění světa je až ničivě pesimistické, je však vyjádřeno sugestivním jazykem, který i dnes právem řadí tohoto básníka k nejvýraznějším představitelům expresionismu ve světové literatuře. šink
Válka ; | Po válce (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2010
V postavě svobodníka, který prožil válku na západní frontě, zachytil Renn vlastní zážitky a vzpomínky. Ukazuje postupné hroucení ilusí a idejí všem po generace očkovaných. Odhalení skutečných příčin a pohnutek, jež tuto válku vyvolaly, uspíšilo rozpad staré armády. V díle nazvaném "Po válce", navazuje autor přímo na předchozí děj a líčí činnost vojáků, vracejících se zpět do vlasti. Popisuje zřizování revolučních výborů vojáků, ideologické zmatky, zradu soc. demokracie a konečně vítězství reakce. Jednotlivé události jsou líčeny strohým téměř reportážním nebo memoárovým slohem, zdánlivě zbavené jakéhokoliv citového zabarvení, ale pod tímto střízlivým téměř odosobněným tónem vycítí čtenář odpor proti militarismu a válce.
obálka knihy
Rok vydání: 1982
obálka knihy
Rok vydání: 2005
"Zcestná" poezie Radka Malého si však v žádném případě neklade nárok přinášet nové cestopisné poznatky. Zdá se, konkrétní místa či města, v nichž se autor zastavil, mají pro něho inspirativní význam spíše ve smyslu rozvíjení meditativního charakteru veršů a vůbec se mu nestávají zdrojem pro zachycení atmosféry dané lokality. Pro básníka je dále příznačná práce s vyhraněnými stylistickými prostředky, jejichž základem je přímý, klasický rým, objevující se občas i ve vnitřní podobě. Touto formou usiluje autor o co nejdokonalejší sdělení, namalované temnými, melancholickými tahy, prozrazujícími jeho obdiv k ranému expresionismu, z něhož přebírá groteskní škleb, ostré střihy nebo záměrně zdůrazněný patos.
obálka knihy
Rok vydání: 1997
obálka knihy
Rok vydání: 1996
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Čtenářsky nejoblíbenější jsou verše, v nichž ironicky pointuje milostné vztahy v běžném životě. Jak už titul naznačuje, některé básně jsou k mužům velice kritické, v žádném případě však autorka není zuřivou feministkou. Při pozorném čtení objeví čtenář za ironickou fasádou i bolest, melancholii a touhu po bezpečí. šink
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Ludvík Kundera patří mezi autory, jejichž rozsáhlou tvorbu nelze "zaškatulkovat" pouze do jedné přihrádky. Procházel různými obdobími, v nichž v hledal nové výrazové prostředky, formální struktury, témata či náměty. Tohoto úskalí si byl zřejmě vědom i editor Eduard Schreiber, který se proto soustředil pouze na některé aspekty Kunderových veršů. První část výboru obsahuje básně, v nichž Kundera vyjadřuje svůj vztah k místům, která ho inspirovala (objevují se zde například motivy z Kunštátu, z Brna, z Karlových Varů nebo i z Tyrol). Druhý oddíl, nazvaný výmluvně "Hlavy", zachycuje autorův vztah k některým osobnostem z uměleckého světa a do samotného závěru jsou pak zahrnuty záznamy Kunderových snů.
obálka knihy
Rok vydání: 1961
obálka knihy
Rok vydání: 1997
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Vypravěč příběhu přichází do utajené říše kdesi v Asii, v níž lidé mají nerušeně snít, ale která žije pochmurným životem v zastírané totalitě. Pohybují se zde fantomové a démoni. Říše se nakonec rozloží díky agresivnímu vlivu nového přistěhovalce z Ameriky se spoustou peněz.
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1991
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele