Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.zeedee.com

obchodní společnosti zeedee, s.r.o., IČO: 03979296, se sídlem Děčín II, Tylova 15, PSČ 405 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35561.

Adresa pro doručování: Zeedee, s.r.o., Tylova 15, Děčín II, 40502

Kontaktní e-mail: info@zeedee.com

1. Úvodní ustanovení

zeedee, s.r.o. (dále jen „Zeedee“) provozuje a spravuje portál na internetové stránce www.zeedee.com (dále jen „zeedee.com“).

Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.zeedee.com (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících zeedee.com (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na zeedee.com, a dalším používání zeedee.com, jakož i další související právní vztahy.

Uživatel vstupem na zeedee.com, nebo registrací na zeedee.com, nebo přihlášením prostřednictvím služeb Facebook Login, či Google Identity Platform, či Sign in with Twitter stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

Zeedee může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Zeedee informuje Uživatele o změně Podmínek na zeedee.com, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na zeedee.com.

2. Použití zeedee.com

Přístup a používání zeedee.com je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání zeedee.com (tj. náklady na internetové připojení aj.).

Pro užívání kompletních služeb zeedee.com musí být uživatel registrován. Registrovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře dostupného na zeedee.com. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje. Registrací je založen Váš uživatelský účet.

Se založením Vašeho účtu souhlasíte s „Podmínky“.

Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že uživatelské účty nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Účet je založen na dobu neurčitou. Pokud nás kdykoliv požádáte o zrušení účtu, neprodleně Vám vyhovíme.

Zeedee neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na zeedee.com. Zeedee neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání zeedee.com, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na zeedee.com, škody způsobené přerušením provozu, poruchou zeedee.com, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

Kliknutím na některé odkazy na zeedee.com může dojít k opuštění zeedee.com a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Zeedee si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na zeedee.com.

Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do zeedee.com.

3. Ochrana osobních a dalších údajů

Zeedee zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím služeb Facebook Login, Google Identity Platform nebo Sign in with Twitter.

Při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Údaje zadané při registraci můžeme užít bez Vašeho souhlasu ke splnění smlouvy o poskytování služby, smlouvy o prodeji zboží.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, případně obchodní firma a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, Twitter, nebo Google, seznam přátel na síti Facebook, Twitter, nebo Google a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook, Twitter, nebo Google a zájmy uživatele na síti Facebook, Twitter, nebo Google, případně bude-li to umožněno i poznámku Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Zeedee odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Zeedee.

V případě, že by se Uživatel domníval, že Zeedee nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Zeedee o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Zeedee povinen tuto informaci předat. Zeedee má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Uživatel souhlasí, aby Zeedee analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na zeedee.com, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví zeedee.com prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele.

3. 1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

3.2. Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání zeedee.com.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Při registraci souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

3.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám.

3.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

 • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

4. Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

4.1. Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

4.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím zeedee.com výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Zeedee.

Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel, který tyto informace uložil na zeedee.com Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby Zeedee uchovávala informace o zápisu informací na zeedee.com vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.

6. Užívání cookies

Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících na zeedee.com.

6.1 V rámci zeedee.com používá Zeedee cookies za těmito účely:

 • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Zeedee bylo při zobrazování webových stránek schopno rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
 • základní nastavení zeedee.com i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).

6.2 Zeedee.com může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti Zeedee slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:

 • Google Analytics – Zeedee používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 • Google AdWords – Zeedee může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky Zeedee, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby Zeedee. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.

6.3 V nastavení prohlížeče může Uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 6.2.

7. Bezpečnost

Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost zeedee.com, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost na zeedee.com zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás přináší následující závazky:

 • Nebudete na zeedee.com zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
 • Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup na zeedee.com, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
 • Nezapojíte se prostřednictvím zeedee.com do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.
 • Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
 • Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
 • Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
 • Nebudete zveřejňovat: nenávistné projevy, výhrůžky nebo pornografii; podněty k násilí; nebo obsah s nahotou či realisticky vyobrazené nebo bezdůvodné násilí.
 • Nevytvoříte ani nebudete používat aplikaci třetí strany zahrnující obsah týkající se alkoholu, seznamování nebo jiný obsah pro dospělé (včetně reklam) bez použití odpovídajících omezení podle věku.
 • Nepoužijete zeedee.com k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
 • Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled zeedee.com, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce zeedee.com.
 • Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.

8. Autorská práva

Zeedee je vlastníkem zeedee.com

zeedee.com je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zeedee vykonává veškerá majetková práva vztahující se k zeedee.com.

Obsah zeedee.com nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Zeedee předem souhlas.

9. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu našeho či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na zeedee.com. Obdobné se týká i veškerých textových či obrazových materiálů, které Vám poskytneme v rámci poskytování našich služeb.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Při registraci nám udělujete bezplatnou nevýhradní licenci k užití textových či obrazových materiálů, které v rámci správy svého uživatelského účtu vložíte na webové rozhraní, a to v rozsahu neomezeném co do způsobu užití, místa a času. Tuto licenci nejsme povinni využít.

9.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

10. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči Zeedee prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 • veškeré údaje, které poskytuje společnosti Zeedee, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • se před zahájením užívání zeedee.com důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • bude používat zeedee.com, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Zeedee právo tyto účty zablokovat a smazat.

Uživatel je povinen při užívání zeedee.com dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Zeedee i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

 • užívat zeedee.com v rozporu s těmito Podmínkami,
 • komerčně užívat kterékoli části zeedee.com způsobem způsobilým poškodit Zeedee
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást zeedee.com, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data zeedee.com,
 • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz zeedee.com je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Zeedee a který je v souladu s jeho určením.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

 • nebude používat zeedee.com, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
 • pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby zeedee.com, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem "18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

11. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s zeedee.com se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití zeedee.com realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 18. prosince 2016.

Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele